Algemene voorwaarden | Vloer & Interieur
Vakkundige legserviceGratis advies aan huisGratis kleurstalen

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: Vloeren & interieur (KVK:85696226); Afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

ARTIKEL 2 – DE TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten en onderhandelingen tussen Ondernemer en Afnemer.
 2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer worden door Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Ondernemer is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde diensten c.q. verrichte werkzaamheden, zoals onder meer de intellectuele eigendomsrechten op de bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. Alle offertes zijn gedurende de op de offerte vermelde termijn geldig.
 2. Ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen.

Indien drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft Ondernemer het recht deze door te berekenen aan Afnemer

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Ondernemer blijft eigenaar van alle door hem aan de afnemer geleverde producten tot het moment dat Afnemer alle producten heeft betaald.
 2. Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de producten zorg te dragen en afnemer is niet gerechtigd de producten te verpanden totdat volledige betaling van alle producten heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 6 – DE LEVERTIJD

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is ondernemer niet aansprakelijk voor (gevolg)schade van afnemer
 2. Indien bestelling op afroep overeengekomen is, geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen voornoemde termijn, dan heeft ondernemer het recht de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen en is artikel 12 van toepassing.

ARTIKEL 7 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN AFNEMER

 1. Afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de producten af te leveren dan wel het werk te verrichten.
 2. Afnemer zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk benodigde gegevens zoals de ligging van de leidingen.
 3. Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  − onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  − onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  − gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 4. Afnemer stelt ondernemer op de hoogte van omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken.
 5. Afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 8 – DE BETALING

 1. Indien ondernemer een levering in gedeelten uitvoert, is hij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.,
 2. Na betaling van een factuur of deelfactuur wordt de desbetreffende order in werking gezet, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien afnemer niet binnen de in lid 2 genoemde betalingstermijn betaalt, is afnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.
 4. Indien de afnemer online op de webshop besteld dient deze direct te worden afgerekend.

ARTIKEL 9 – DE ANNULERING

 1. Bij ontbinding of opzegging van de overeenkomst is afnemer een schadevergoeding verschuldigd welke gelijk is aan 65% van hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

ARTIKEL 10 – EXTRA KOSTEN

 1. Kosten die ontstaan doordat afnemer de uitvoering of voortgang van het werk onmogelijk maakt, komen voor rekening van afnemer. Dit kan zijn afval, vloerbewerking voorafgaande aan de stoffering enz.
Vakkundige legservice
Gratis advies aan huis
Gratis kleurstalen
Breed assortiment

Copyright © 2022 - Vloer & Interieur · Sitemap · Privacy

Deze website is ontwikkeld door B&S Media Internetmarketing

Gratis kleurstaal Gratis advies
SUMMER DEALS
PVC VLOEREN INCL. LEGGEN GOEDKOOPSTE PRIJZEN VAN NL
SUMMER DEALS
PVC VLOEREN INCL. LEGGEN GOEDKOOPSTE PRIJZEN VAN NL
Actiepagina
0