Vakkundige legserviceGratis advies aan huisGratis kleurstalen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: Vloeren & interieur (KVK:85696226); Afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

ARTIKEL 2 – DE TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten en onderhandelingen tussen Ondernemer en Afnemer.
 2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer worden door Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Ondernemer is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde diensten c.q. verrichte werkzaamheden, zoals onder meer de intellectuele eigendomsrechten op de bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. Alle offertes zijn gedurende de op de offerte vermelde termijn geldig.
 2. Ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen.

Indien drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft Ondernemer het recht deze door te berekenen aan Afnemer

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Ondernemer blijft eigenaar van alle door hem aan de afnemer geleverde producten tot het moment dat Afnemer alle producten heeft betaald.
 2. Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de producten zorg te dragen en afnemer is niet gerechtigd de producten te verpanden totdat volledige betaling van alle producten heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 6 – DE LEVERTIJD

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is ondernemer niet aansprakelijk voor (gevolg)schade van afnemer
 2. Indien bestelling op afroep overeengekomen is, geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen voornoemde termijn, dan heeft ondernemer het recht de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen en is artikel 12 van toepassing.

ARTIKEL 7 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN AFNEMER

 1. Afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de producten af te leveren dan wel het werk te verrichten.
 2. Afnemer zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk benodigde gegevens zoals de ligging van de leidingen.
 3. Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  − onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  − onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  − gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 4. Afnemer stelt ondernemer op de hoogte van omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken.
 5. Afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 8 – DE BETALING

 1. Indien ondernemer een levering in gedeelten uitvoert, is hij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.,
 2. Na betaling van een factuur of deelfactuur wordt de desbetreffende order in werking gezet, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien afnemer niet binnen de in lid 2 genoemde betalingstermijn betaalt, is afnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.
 4. Indien de afnemer online op de webshop besteld dient deze direct te worden afgerekend.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 10 – DE ANNULERING

 1. Bij ontbinding of opzegging van de overeenkomst is afnemer een schadevergoeding verschuldigd welke gelijk is aan 65% van hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

ARTIKEL 11 – EXTRA KOSTEN

 1. Kosten die ontstaan doordat afnemer de uitvoering of voortgang van het werk onmogelijk maakt, komen voor rekening van afnemer. Dit kan zijn afval, vloerbewerking voorafgaande aan de stoffering enz.

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5·  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6·  Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

7·  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

8·  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Vakkundige legservice
Gratis advies aan huis
Gratis kleurstalen
Breed assortiment

Copyright © 2024 - Vloer & Interieur · Sitemap · Privacy

Deze website is ontwikkeld door B&S Media Internetmarketing

Gratis kleurstaal Gratis advies
0